Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Softmedia, gevestigd en kantoorhoudende aan de Kanaaldijk Zuid 15A, 5611VA te Eindhoven en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89755952

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Softmedia. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

1.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig is, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

1.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.4 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Softmedia zijn vrijblijvend, tenzij door Softmedia schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Softmedia opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Softmedia zijn aanbieding baseert. 

1.5 Softmedia behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan Softmedia de Afnemer tenminste een maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte zal stellen. Zulke wijzigingen of aanvullingen gelden in beginsel ook voor reeds gesloten Overeenkomsten. Indien de Afnemer een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum. 

2. Totstandkoming Overeenkomst

2.1 Alle Offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als de levertijd betreft, tenzij schriftelijk anders wordt vermeld. Softmedia is nimmer verplicht een offerte te aanvaarden en kan naar eigen moverende redenen deze intrekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de Afnemer aansprakelijk te zijn. 

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Softmedia de totstandkoming door een schriftelijke of elektronisch mededeling aan de Afnemer heeft bevestigd, dan wel op het moment dat Softmedia uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst. 

2.3 Na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens Softmedia binden Softmedia slechts indien schriftelijk door Softmedia bevestigd. 

2.4 Indien de Afnemer een Consument is, heeft deze te allen tijde het recht de Overeenkomst binnen zeven (7) werkdagen nadat deze is tot stand gekomen te ontbinden bij aangetekende brief aan Softmedia. 

2.5 De Afnemer verplicht zich jegens Softmedia te voldoen aan de voorschriften die in verband met de registratie, het gebruik van Internet-netwerknummers en domeinnamen zijn gesteld door de hiermee belaste instanties en vrijwaart Softmedia voor enige aanspraak van derden terzake.

3. Prijzen en betaling

3.1 Een Overeenkomst wordt gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn exclusief BTW, exclusief eventuele heffingen en/of rechten, exclusief telefoonkosten en aanvullende diensten, tenzij anders overeengekomen. 

3.2 Softmedia is gerechtigd gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijzen te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk een maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan de gebruiker bekend gemaakt. Indien afnemer niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is afnemer gerechtigd tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. 

3.3 Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling voor de in de Overeenkomst genoemde periode te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. Betaling op factuurbasis is verschuldigd binnen de op factuur vermelde betalingscondities. Facturen zijn uitsluitend betaalbaar aan Softmedia VOF. Bij gebreke van een specifieke regeling zal afnemer binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling. 

3.4 Indien een betaling niet tijdig is voldaan, raakt de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is de Afnemer over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de betaling te voldoen, kan Softmedia de betaling uit handen geven, in welk geval Afnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 

3.5 In geval van niet tijdige betaling is Softmedia gerechtigd de Afnemer zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van de Diensten totdat alle facturen zijn betaald. 

3.6 Betalingen van de Afnemer aan Softmedia zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening der verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de langst openstaande factuur/facturen, ook indien de Afnemer bij betaling anders vermeldt. 

3.7 Hetgeen Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst aan Softmedia is verschuldigd, wordt ten volle direct opeisbaar in geval van surseance van betaling of faillissement van Afnemer of aanvraag daartoe, ondercuratelestelling of onderbewindstelling van Afnemer, besluit van Afnemer tot gehele of gedeeltelijk staking of overdracht van de onderneming, ontbinding van de vennootschap van Afnemer en meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door Afnemer.

4. Duur en Levertijden Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de Overeenkomst wordt daarna stilzwijgend steeds automatisch voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij de Overeenkomst uiterlijk 3 maanden voor het einde van de dan lopende periode door Afnemer is opgezegd. 

4.2 Door Softmedia opgegeven levertijden zijn niet bindend. Overschrijding van de levertijd geeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst, onverminderd hetgeen wettelijk is bepaald ten aanzien van de koop door een Consument. 

4.3 Leveringstermijnen vangen pas aan nadat Afnemer alle door Softmedia gevraagde informatie is verstrekt, benodigde formulieren zijn ingevuld en ondertekend en betaling van verschuldigde bedragen op correcte wijze heeft plaatsgevonden. Afnemer staat jegens Softmedia in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart Softmedia voor enige aanspraak van een derde terzake. 

4.4 Indien Softmedia in het kader van een Overeenkomst zaken van de Afnemer onder zich houdt, is zij gerechtigd deze onder zich te houden totdat de Afnemer al hetgeen hij krachtens enige Overeenkomst verschuldigd is, heeft voldaan.

4.5 Softmedia is bevoegd de levering van Diensten en Producten geheel of ten dele uit te besteden aan een derde.

5. Uitvoering Overeenkomst

5.1 Softmedia kan niet garanderen dat de Producten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege technologieën die in ontwikkeling zijn, noodzakelijk onderhoud en/of de afhankelijkheid van Diensten en Producten van haar toeleveranciers. 

5.2 Softmedia is gerechtigd om procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen van haar Producten door te voeren, indien het functioneren van de Overeenkomst dit vereist. Softmedia zal wijzigingen die de Afnemer nadelig beïnvloeden zo mogelijk tijdig informeren. Softmedia is in dit geval geen schadevergoeding of kosten aan de Afnemer verschuldigd. 

5.3 Tenzij anders overeengekomen, draagt de Afnemer zelf zorg voor de benodigde elektriciteit, verbindingen, hardware, software, randapparatuur en andere voorzieningen.

6. Installatie

6.1 Dit artikel is van toepassing indien installatie van Diensten en Producten bij de Afnemer is overeengekomen. 

6.2 De Afnemer verleent medewerkers van Softmedia of door Softmedia ingeschakelde derden toegang tot het installatieadres voor de installatie van de Diensten of Producten alsmede voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in verband met de levering van de Diensten of Producten. Op verzoek van de Afnemer identificeren de betreffende medewerkers of derden zich als zodanig bij de Afnemer. 

6.3 Tijdens de installatie van de Apparatuur kunnen aanpassingen worden aangebracht in de software configuratie van de Afnemer. Softmedia kan niet garanderen dat alle systeemfuncties en programmatuur van de Afnemer na installatie op juiste wijze functioneren. Softmedia adviseert de Afnemer daarom om voorafgaand aan de installatie back-ups te maken van alle bestanden. Softmedia aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. 

6.4 Softmedia is niet verplicht de software configuratie van de Afnemer bij het einde van de Overeenkomst in de oorspronkelijke staat terug te brengen. 

6.5 De Afnemer is verplicht ten alle tijden de instructies en gebruiksaanwijzingen van de door Softmedia geleverde Producten op te volgen.

7. Toegang

7.1 Dit artikel is van toepassing indien de Afnemer van Softmedia een Toegangscode ontvangt. 

7.2 Softmedia zendt de Afnemer de Toegangscode per email. Softmedia sluit elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van schade welke mocht ontstaan na de verzending van den Toegangscode. Met name is Softmedia niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of verlies van de Toegangscode. 

7.3 De Afnemer dient met de Toegangscode zorgvuldig om te gaan. De Afnemer moet verlies, diefstal of misbruik door derden van de Toegangscode direct melden aan Softmedia. Tot het tijdstip van melding is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade, die voortvloeit uit het gebruik dat met de Toegangscode wordt gemaakt. 

7.4 Indien de Afnemer de Benaming wil wijzigen, kan zij hiertoe schriftelijk een verzoek indienen bij Softmedia. De wijziging gaat in op de dag na verzending door Softmedia van de bevestiging hiervan aan de Afnemer.

8. Gebruik

8.1 De Afnemer mag uitsluitend in overeenstemming met de Overeenkomst gebruik maken van de Diensten en de Producten. 

8.2 Op Programmatuur verkrijgt de Afnemer uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht. Er kunnen additionele licentievoorwaarden van toepassing zijn van Softmedia of derden. Indien Afnemer de licentievoorwaarden niet wenst te aanvaarden, wordt geen gebruiksrecht verkregen en dient Afnemer de Programmatuur binnen 7 (zeven) werkdagen na ontvangst te retourneren, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht de toepasselijke licentievoorwaarden te hebben aanvaard. 

8.3 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het de Afnemer niet toegestaan derden of andere dan de in de Overeenkomst aangeduide medewerkers van de Afnemer gebruik te laten maken van de Diensten of de Producten. 

8.4 De Afnemer kan maximaal de in de Overeenkomst aangegeven megabyte aan informatie op de server van Softmedia opslaan dan wel laten opslaan. Softmedia is niet aansprakelijk voor schade die uit de (overschrijding van) deze opslag voortvloeit. 

8.5 De Afnemer zal algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor de communicatie over het Internet in acht nemen, in het bijzonder de regels van de Netiquette. 

8.6 De Afnemer verricht geen handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het internet en/of daarop aangesloten netwerken hindert. 

8.7 Afnemer is gehouden alle door Softmedia kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals neergelegd in deze algemene leveringsvoorwaarden, en Overeenkomst en zoals van tijd tot tijd door Softmedia (op haar website, via schriftelijke berichtgeving of anderszins) meegedeeld, in acht nemen. 

8.8 Afnemer zal de Diensten en Producten niet op enigerlei wijze (doen) gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die de Diensten of het Internetverkeer belasten of verstoren, waaronder: (a) het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten; (b) diefstal van gegevens; (c) de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; (d) de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen, spamming; (e) zonder toestemming binnendringen van computers of netwerken; (f) vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; (g) het doorbreken van technische beveiligingen; (h) het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; (I) het zich verschaffen van toegang door middel van een valse sleutel, valse code of valse hoedanigheid; (j) het in gang zetten of laten voortbestaan van processen waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat dit de overige gebruikers van het Internet hindert of de Diensten nadelig beïnvloedt. 

8.9 De Afnemer is verantwoordelijk voor de apparatuur en het gebruik daarvan. De apparatuur moet voldoen aan de daaraan bij of krachtens de wet gestelde eisen en dient technisch verenigbaar te zijn met de apparatuur van het aansluitpunt bij de Afnemer. 

8.10 Softmedia heeft het recht met onmiddellijke ingang de Afnemer af te sluiten, de Aansluiting te blokkeren, de Overeenkomst te ontbinden of andere maatregelen te nemen die haar geraden voorkomen indien zij op grond van haar ter beschikking staande informatie vermoedt dat de Afnemer de Aansluiting gebruikt in strijd met één van de bepalingen in dit artikel. In dit geval ontvangt de Afnemer geen restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding. De Afnemer heeft geen recht op vergoeding van schade. Softmedia behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de Afnemer te verhalen.

9. Intellectuele eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de Programmatuur, Apparatuur en andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Softmedia of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 

9.2 Het is de Afnemer slechts toegestaan de ter beschikking gestelde Programmatuur eenmaal te kopiëren voor back-up doeleinden, tenzij in de licentievoorwaarden van de Programmatuur anders is aangegeven. Bij het maken van de back-up kopie is het de Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent de merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de Programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder mede begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Programmatuur. 

9.3 Tenzij uitdrukkelijk bij wet toegestaan, is het de Afnemer niet toegestaan wijzigingen of toevoegingen aan de Programmatuur aan te brengen of te decompileren. 

10. Beveiliging, privacy en geheimhouding

10.1 Softmedia voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op hem rusten. Softmedia zal zich inspannen om zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van de Afnemer, waarvan duidelijk is dat de Afnemer met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst. 

10.2 Softmedia zal zich inspannen de Aansluiting of de toegang tot de gegevens die worden opgeslagen te beveiligen. Softmedia geeft geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. Softmedia sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die ondanks de door haar genomen voorzorgsmaatregelen mocht ontstaan ten aanzien van de beveiliging van gegevens uit. 

10.3 De Afnemer is ermee bekend en aanvaardt dat de ter beschikking gestelde Programmatuur en Apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Softmedia of diens licentiegegevens bevatten. De Afnemer verbindt zich deze Programmatuur en Apparatuur geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld.

11. Ontbinding, schadevergoeding, opschorting

11.1 Indien de Afnemer: (a) zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd; of (b) enige uit kracht der wet of Overeenkomst op hem rustende verplichtingen jegens Softmedia na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt; of (c) nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of (d) overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding; wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk opeisbaar zijn. 

11.2 Onverminderd het overigens in de Overeenkomst bepaalde, is Softmedia in de bovengenoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist: (a) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Afnemer; en/of (b) enig door de Afnemer aan Softmedia verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen; en/of (c) alvorens verder te presteren eerst van de gebruiker zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen. 

11.3 Indien Softmedia wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, als gevolg van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) maatregelen van enige overheid, brand en explosie, natuurrampen, boycotacties, arbeids ongeregeldheden onder het personeel van Softmedia, gedragingen van Afnemer, vertraging of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Softmedia op enigerlei wijze afhankelijk is, computervredebreuk (hacken), verdwijnen van computerbestanden, storingen in het netwerk van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), overbelasting van het net, uitval van elektriciteit, communicatieverbindingen of apparatuur van Softmedia of derden die diensten aan Softmedia leveren en andere storingen die buiten de macht van Softmedia liggen, is Softmedia gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkend schriftelijk bericht aan de Afnemer zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen, danwel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van Softmedia op betaling door de Afnemer voor reeds door Softmedia verrichte prestaties. In geval van opschorting zal Softmedia alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Softmedia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden genoemd in artikel 11.3. 

12.2 De totale aansprakelijkheid van Softmedia voor schade die de Afnemer lijdt doordat Softmedia of een persoon door wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van deze Overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is voor directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel beperkt tot de netto factuurwaarde (zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen) - van de levering waarmee de schade verband houdt. Aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade (zoals gederfde winst of verminderde opbrengst) is uitgesloten. 

12.3 Softmedia is niet aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, het gebruik van creditcard-acceptatie mechanisme of elektronische betaling, schade door onderhoudswerkzaamheden of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Afnemer. 

12.4 Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, komt alleen die schade voor vergoeding in aanmerking, die binnen bekwame tijd na het ontstaan van die schade schriftelijk aan Softmedia is gemeld. Vorderingen op grond van het feit dat de geleverde Diensten en Materialen niet voldoen aan de Overeenkomst, verjaren na twee jaar. 

12.5 (Rechts-)personen, die behoren tot het concern van Softmedia c.q. in dienst zijn bij Softmedia c.q. die door Softmedia bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld en die door Afnemer tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op vorenstaande bepalingen beroepen. Van deze (rechts-) personen en Softmedia te samen kan nimmer meer schadevergoeding worden gevorderd dan Softmedia alleen zou hebben te vergoeden. 

12.6 Aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel of elders in deze algemene leveringsvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van schade als gevolg van opzet of grove schuld van Softmedia of enige persoon voor wie Softmedia wettelijk aansprakelijk is. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel. 

12.7 De Afnemer vrijwaart Softmedia voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik van de Aansluiting of Diensten door of vanwege de Afnemer.

13. Geschillen

13.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, of, ter keuze van Softmedia, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de Afnemer.